جلالتمآب امیر محمد رامین

جلالتماب امیر محد
رامین

سفیر و نماینده فوق العاده

زندگی نامه

پیام

@AmirMRamin

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

خبر ها

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.
Go to Top