کارمندان سفارت

اسموظیفهبخش
فرید مامونزیسفیر
محمد ابراهیم شکیب ایازیسکرتر اولسیاسی
سید ذبیح‌الله هاشمیسکرتر اولمالی و اداری
صادق‌الله طاهرزیسکرتر دومتشریفات
موسی نعیمیسکرتر دومقونسلی
اکمل افضلیارسکرتر دوماقتصادی
سهیلا نجرابیسکرتر دومسیاسی
عبدالحق آزادسکرتر سومرسانه
سید عبدالغفار ساداتسکرتر سومقونسلی
صدیق‌الله سحراتشه تحصیلیتحصیلی
کریم‌الله کریماتشه دفاعیدفاعی
محمد آغا عیارمعاون اتشه دفاعیدفاعی
عتیق‌الله رحمان عزتملمعاون اتشه دفاعی در امور هواییدفاعی
محمد منصور سحاکاتشه تجارتیتجارتی
رجب علی درویشمعاون اتشه تجارتیتجارتی
حمدالله ارباباشه فرهنگیفرهنگی